Windykacja Wierzytelności

  • sprawdzenie składników majątku dłużnika,
  • windykacja polubowna, (sporządzanie wezwań do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej, porozumienia dotyczące sposobu spłaty należności)
  • windykacja sądowa,
  • egzekucja komornicza,
  • dochodzenie roszczeń wobec członków zarządu spółki z o.o. z tytułu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.