Zamówienia Publiczne

Zamawiający:
 • tworzenie regulaminów zamówień publicznych,
 • doradztwo dotyczące wyrobu trybu udzielenia zamówienia,
 • sporządzanie projektów SIWZ wraz załącznikami oraz umów,
 • doradztwo na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym tworzenie uzasadnień wyborów, wyklyczeń, odrzuceń, tworzenie projektów odpowiedzi na odwołania itp.,
 • reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i Sądami
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z prowadzonymi postępowaniami
Wykonawcy:
 • doradztwo na każdym etapie postępowania,
 • analiza dokumentów składanych wraz z ofertą pod kątem ich poprawności w odniesieniu do wymogów stawianych w SIWZ,
 • analiza projektów umów i tworzenie pytań do Zamawiającego,
 • sporządzanie odwołań,
 • reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i Sądami