Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO BOŻENY STARZEWSKIEJ

I. Postanowienia ogólne.

§1

TREŚĆ REGULAMINU

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. Warunki, oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   • minimalne wymagania techniczne jakie winien spełniać system teleinformatyczny, który wykorzystuje Usługodawca,
   • zakres treści jakie może dostarczać usługodawca
  3. warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługobiorce możliwe jest tylko po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

§2

ZAKRES USŁUG, DEFINICJA POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć w sposób następujący:

 1. USŁUGODAWCA – Bożena Starzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BOŻENA STARZEWSKA”, ul. Świętego Mikołaja 56/57 lokal 203, 50-127 Wrocław, NIP: 9131485540, REGON: 022346514, mająca uprawnienia zawodowe radcy prawnego uzyskane w Polsce, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu WR-2843.
 2. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ RADCY PRAWNEGO – Kodeks Etyki Radcy Prawnego – treść dostępna na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/
 3. USŁUGOBIORCA – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. USŁUGA – odpłatne świadczenie usług pomocy prawnej realizowane za pomocą internetowego serwisu Usługodawcy. lub Usługobiorcy.
 5. POMOC PRAWNA – świadczenie Usługodawcy realizowane w szczególności w formie udzielana porad prawnych, konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowywanie – sporządzanie projektów umów lub jednostronnych oświadczeń woli, projektów pism, w tym pism procesowych. Pomoc Prawna nie obejmuje sytuacji, do dokonania których wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę pełnomocnictwa.
 6. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ USŁUGODAWCY – adres wykorzystywany do kontaktu przez Usługodawcę: kancelaria@starzewska.pl.
 7. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ USŁUGOBIORCY – adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany przez Usługobiorcę w formularzu online, służący do kontaktu z nim.
 8. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zrealizowanie – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (usługa realizowana na odległość) polegające na przekazaniu danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy , przesłanej i otrzymanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, także z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana, lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – „Prawo telekomunikacyjne”.
 9. SERWIS USŁUGODAWCY – serwis znajdujący się na stronie internetowej www.starzewska.pl.
 10. FORMULARZ ONLINE – Formularz umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy.
 11. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. KONSUMENT – Usługobiorca, który jest osobą fizyczną , zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługa realizowana dla Usługobiorcy nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNO – SPRZĘTOWE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną realizowanych na podstawie niniejszego regulaminu.
  1. połączenie z siecią internet,
  2. wyszukiwarka stron www,
  3. program umożliwiający otwieranie plików PDF,
  4. Program umożliwiający otwieranie plików Word 1997-2003, 1010 lub 2013, lub dokumentów OpenOffice,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu komórkowego
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Usługobiorcy dostępu do sieci Internet, za wadliwe oprogramowanie Usługobiorcy, które uniemożliwia mu skorzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu, a także za wady telefonu komórkowego Usługobiorcy, lub utratę przez niego hasła do poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu Online.

§4

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługodawca nie może dostarczać usługobiorcy treści, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, oraz treści mogących naruszać prawa osób trzecich.

III. Warunki zawierania i warunki rozwiązania umów 0 świadczenie usług drogą elektroniczną.

§5

CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE TECHNICZNYM STANOWIĄCE PROCEDURĘ ZAWARCIA UMOWY.

 1. Na procedurę zawarcia umowy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna składają się poniższe czynności techniczne:
  1. Usługobiorca wypełnia pola Formularz Online wpisując w nich dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, opis problemu prawnego lib/i pytania, opcjonalnie dołącza pliki załączników – jeśli wymaga tego wyjaśnienie problemu, a następnie wysyła go na adres poczty elektronicznej Usługodawcy klikając na ikonę ” Wyślij”
  2. Usługobiorca zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu i oświadcza, iż akceptuje jego treść.
  3. Usługodawca do 48 godzin po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Online wyceni usługę w oparciu o zawarte w Formularzu Online informacje oraz ewentualne załączone dokumenty i wyśle informacje o cenie usługi i terminie jej realizacji na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy z zastrzeżeniem wskazanym w §6 Regulaminu.
  4. Po zaakceptowaniu warunków realizacji usługi Usługobiorca niezwłocznie zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie, dokonując wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy w TOYOTA BANK POLSKA S.A. 02 2160 0003 2000 1622 3659 0001.
 2. Przesłana przez Usługodawcę informacja o cenie usługi oraz terminie jej realizacji stanowi ofertę Usługodawcy. Usługodawca jest nią związany przez okres 5 dni, chyba że Usługobiorca oświadczy przed upływem tego terminu, iż nie wyraża zgody na oferowane warunki; wówczas oferta przestaje wiązać.
 3. Termin wskazany w ust. 2 rozpoczyna bieg od dnia wysłania wysłania oferty Usługobiorcy.
 4. Umowa zostaje zawarta w dniu zaksięgowania wynagrodzenia wskazanego w Ofercie na rachunku bankowym Usługodawcy o ile nastąpi w terminie wskazanym w ust. 2.
 5. Umowa może być zawarta jedynie w języku Polskim.
 6. W przypadku gdy wynagrodzenie wskazane w Ofercie wpłynie na rachunek bankowy Usługodawcy po upływie terminu wskazanego w ust. 2. Usługodawca zwróci je bezzwłocznie na rachunek bankowy Usługobiorcy, chyba że strony, na prośbę Usługobiorcy, uzgodnią nowe warunki realizacji usługi, w szczególności co do terminu realizacji, a Usługobiorca wyrazi zgodę na pozostawienie środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

§6

 1. Korespondencja wysyłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy odbierana jest przez niego w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00. jeżeli wpłynie ona na adres poczty elektronicznej Usługodawcy po godzinie 15:00 to odebrana będzie najwcześniej o godzinie 9:00 dnia następnego.
 2. terminy wykonania usługi mogą być oznaczane, w ofercie kierowanej do Usługobiorcy, w dniach, w tygodniach lub wskazane w konkretnej dacie.
 3. Bieg terminu o których mowa w Regulaminie, oznaczonych w dniach należy rozumieć jako dni robocze, bieg terminów oznaczonych w tygodniach ulega zawieszeniu w czasie sobót oraz w dniu ustawowo wolne od pracy.

§7

 1. Usługobiorca umieszczając pliki załączników w formularzu może jednorazowo załączyć pliki o wielkości 5 Mb.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż wie, iż przesyłanie informacji i dokumentów droga elektroniczna obarczone jest ryzykiem, ich utraty lub tym, iż mogą one dostać się one w ręce osób nieuprawnionych. Usługobiorca oświadcza, iż wie że przed wysłaniem informacji lub dokumentacji droga elektroniczna powinien je należycie zabezpieczyć.
 3. Mając na uwadze bezpieczeństwo przesyłania danych, Usługobiorca może, za pomocą Formularza Online, przesłać pliki zabezpieczone hasłem. Wówczas hasło do otwarcia pliku Usługobiorca możne wysłać Usługodawcy na nr telefonu komórkowego +48 691 30 30 25 ze wskazaniem imienia i nazwiska Usługobiorcy.

§8

 1. Wycena usługi przez Usługodawce jest bezpłatna.
 2. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wraz z ofertą zawierająca ceną oraz termin wykonania usługi treść zapytania skierowanego do Usługodawcy

§9

Jeśli do prawidłowej wyceny usługi, oraz ustalenia zakresu usługi lub oczekiwać Usługobiorcy konieczne będzie uzyskanie przez Usługodawcę innych, dodatkowych informacji nieokreślonych w Formularzu Online, Usługodawca przed dokonaniem wyceny zwróci się do Usługobiorcy o udzielenie dodatkowych informacji lub nadesłanie dodatkowej dokumentacji. Nieudzielenie tych informacji lub nie dosłanie dodatkowej dokumentacji w uzgodnionym przez strony terminie daje usługodawcy możliwość odmowy dokonania wyceny usługi.

§10

Usługodawca może odmówić dokonania wyceny oprócz sytuacji wskazanej w §9 także w następujących sytuacjach:

 1. jeśli usługobiorca przesyła treści sprzeczne z przepisami prawa, obraźliwe itp.,
 2. jeśli usługa dotyczy dziedziny prawa, w której Usługodawca się nie specjalizuje,
 3. jeśli Usługodawca nie jest w stanie zapewnić prawidłowego wykonania usługi z uwagi na znaczne obłożenie pracą, o czym Usługodawca bezzwłocznie powiadomi Usługobiorcę,
 4. jeśli Usługodawca nie jest w stanie wskazać terminu wykonania usługi satysfakcjonującego dla Usługobiorcy.

IV Warunki wykonania usługi. 

§11

 1. Termin do wykonania usługi rozpoczyna swój bieg w dniu wpływu całości środków pieniężnych z wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy.
 2. Usługodawca bezzwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o wpływie całości środków na jego rachunek bankowy.
 3. Usługa wykonywana jest przez Radcę Prawnego.
 4. Usługa wykonywana jest w oparciu o informacje i dokumentacje przekazane przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca zapewnia realizację usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami Kodeksu etyki zawodowej radcy prawnego, oraz z należytą starannością.
 6. Usługodawca realizując usługę zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział się w ramach świadczenia usług pomocy prawnej, z wyjątkiem tych ujawnionych w innych powszechnie dostępnych źródłach. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
 7. Usługodawca przesyła Usługobiorcy zamówione porady prawne, opinii, pisma, projekty pism i inną dokumentację w formacie pliku Word 97/2000/XP lub OpenOffice, chronionego hasłem. hasło konieczne do otwarcia pliku wysyłane jest w formie SMS na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy wskazanego w Formularzu Online.
 8. Opinie Prawne przesyłane są także w formie papierowej listem poleconym na adres Usługobiorcy, który ten wskaże usługodawcy drogą e-mail.
 9. Każda wiadomość wysyłana przez pocztę elektroniczną Usługodawcy zawiera następujące pouczenie: „Niniejsza wiadomość przeznaczona jest tylko dla adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony, stąd też, informuję , iż rozpowszechnianie, lub kopiowanie, oraz jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo. Dlatego proszę osoby trzecie o poinformowanie nadawcy o omyłkowym skierowaniu korespondencji i usunięciu przesłanej wiadomości bez otwierania załączników.”
 10. W przypadku gdy w trakcie realizacji Usługi pojawią się nowe okoliczności oprócz wskazanych na podstawie §9. Usługobiorca niezwłocznie informuje o nich Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej.
 11. W przypadku istotnych zmian stanu faktycznego z uwagi na pojawienie się nowych okoliczności zgodnie z ust. 10. Usługodawca ma prawo przedłużyć okres wykonania usługi, oraz zaproponować nowe warunki wynagrodzenia, o czym informuje Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Po otrzymaniu przez Usługobiorcę wiadomości, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające zamówiona poradę prawną, konsultacje, opinie prawną, projekt umowy lub pisma Usługobiorca bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie wiadomości.
 13. Po zaksięgowaniu wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawca wystawi Usługobiorcy prawidłową fakturę VAT. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie Faktury w formie elektronicznej na adres poczty wskazany w Formularzu Online.
 14. Usługobiorcy będącemu konsumentem Usługodawca wystawi Fakturę VAT na jego prośbę.

V Tryb reklamacyjny.     

§12

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowo wykonanej usługi.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy, licząc od dnia w którym usługa została wykonana. Zgłoszenie można dokonać w dowolnej formie, w szczególności:
  1. telefoniczne pod numerem +48 691 303025, +48 691 730 661,
  2. wysyłając je drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy,
  3. wysyłając je listem poleconym  na adres Usługodawcy: ul. Świętego Mikołaja 56/57 lokal 203, 50-127 Wrocław.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne muszą być dokonane przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. reklamacja winna zawierać zastrzeżenia Usługobiorcy co do wykonanej Usługi, określenie żądań Usługobiorcy w związku z reklamacją (np. żądanie uzupełnienia treści porady, w zakresie w jaki mieścił się w zapytaniu, a został przez Usługodawcę pominięty, żądania ponownego przesłania pisma lub porady itp.)
 5. Usługodawca ma obowiązek ustosunkowania się do zgłaszanej reklamacji oraz wskazanego w niej żądania w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VI. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

§13

 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, zbudowania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między stronami:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy,
  2. adres zameldowania na pobyt stały Usługobiorcy,
  3. adres do korespondencji Usługobiorcy jeśli jest inny niż jego adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres elektroniczny Usługobiorcy,
  5. numer telefonu komórkowego Usługobiorcy,
 2. Usługodawca może przetwarzać inne dane Usługobiorcy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, lub sposobu jej rozliczenia, lub innych czynności prawnych związanych z prawidłową realizacja usługi.
 3. Usługobiorca podaje swoje dane dobrowolnie.
 4. Usługobiorca jest poinformowany, iż podanie danych wskazanych w ust. 1 i 2 jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług droga elektroniczną, a odmowa ich udostępnienia uzasadnia odmowę świadczenia usług droga elektroniczna przez Usługodawcę.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane przez Usługodawce osobą trzecim.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

VII Zmiany i udostępnianie Regulaminu.

§14

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na serwisie Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie tylko do zapytań wysyłanych za pośrednictwem Formularza Online już po opublikowaniu zmian w serwisie Usługodawcy.

§15

 1. Regulamin jest zawsze udostępniany Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na każde jego żądanie.
 2. Usługobiorca może pobierać i odtwarzać pliki Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

VIII Postanowienia końcowe.

§16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy o radcach prawnych, oraz przepisów innych ustaw.

Dodaj komentarz